מהו תכנון פיננסי

mahu tichnun

תכנון פיננסי מקיף הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד. תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות. התכנית הרחבה אותה בונה המתכנן הפיננסי יחד עם לקוחותיו כוללת מספר שלבים ומורכבת, בין היתר, מהרכיבים הבאים:

הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים, היכולת הכלכלית וכן היעדים השונים של הלקוח על פני ציר הזמן. תכנון הנכסים מתייחס לכל אחד מהצמתים המרכזיים בחיי הלקוח ומקצה עבורם את המשאבים הדרושים מבעוד מועד.
מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנת הסיכונים, גידורם או מניעתם.
תאמת ההכנסה העתידית של המשפחה ביום שלאחר הפרישה לרמת החיים אליה התרגלה טרם היציאה לפרישה, במקביל לבחינת שיקולי המיסוי הרלוונטיים לאירוע זה.
מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי הנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים, לרבות תכנון ירושה והעברת עושר בין- דורית, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.
ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים, נבנית תכנית תזרים המזומנים האינדיבידואלית לכל לקוח.